ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගංවතුර බැස යාමට බුදු ගුණ ආරක්ෂාව සහිත සෙත් කවියක් කියමුු.

fï jk úg Y%S,xldfõ fjfik úYd, ck fldgila ±ä ÿYalr ;d j,g uqyqK § we;' iajNdj O¾uh wo wmg iroï lrñka isà' tod wm iïud iïnqÿ mshdkka jykafia úYd,d uy kqjr ;=kaìh ÿre lsÍu i|yd icacdhkd l, r;k iQ;%fha wdkqNdjfhka

ගබ්සාවක් නිසා ජීවිත අහිමි වූ අනන්ත සංසාර ගත දරුවන් සහ ඥාතීන් නිදහස් කිරීම.

;ud w;ska isÿjQ jrola fya;=fjka wo ÿ.;sfha ÿla ú¢k Tfíu ixidr.; orejd ú¢k uyd ÿflka uqojd .ekSu i|yd wo Tn úiska isÿlrk ,o wêIaGdkh úYd, mqKH Yla;shla jn jgyd .kak' nqoafOda;amdo ld,hl fn!oaO mßirhl ukqIHfhl= ù bm§uu mru ÿ¾,N iïm;a;shls'