ගබ්සාවක් නිසා ජීවිත අහිමි වූ අනන්ත සංසාර ගත දරුවන් සහ ඥාතීන් නිදහස් කිරීම.

;ud w;ska isÿjQ jrola fya;=fjka wo ÿ.;sfha ÿla ú¢k Tfíu ixidr.; orejd ú¢k uyd ÿflka uqojd .ekSu i|yd wo Tn úiska isÿlrk ,o wêIaGdkh úYd, mqKH Yla;shla jn jgyd .kak' nqoafOda;amdo ld,hl fn!oaO mßirhl ukqIHfhl= ù bm§uu mru ÿ¾,N iïm;a;shls' Read More

Bookmark this page