ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගංවතුර බැස යාමට බුදු ගුණ ආරක්ෂාව සහිත සෙත් කවියක් කියමුු.

seth-kavi-1

fï jk úg Y%S,xldfõ fjfik úYd, ck fldgila ±ä ÿYalr ;d j,g uqyqK § we;' iajNdj O¾uh wo wmg iroï lrñka isà' tod wm iïud iïnqÿ mshdkka jykafia úYd,d uy kqjr ;=kaìh ÿre lsÍu i|yd icacdhkd l, r;k iQ;%fha wdkqNdjfhka Read More

Bookmark this page